สุริยุปราคาจากสวนราชพฤกษ์ เชียงใหม่ ถ่ายผ่านกล้องโทรทัศน์ขององค์กร NARIT