Happy 40th birthday Sesame Street! http://bit.ly/2LnRCb