My VANS pod - 9-8-09 - Vans x Taka Hayashi Rowley Hi (my birthday post)...