Oh no ! thế nào mà ngồi trong nhà mà vẫn lạnh y như ngoài =..+ #Cold #cold #cold