my shadow on squares...

#silhouette #shadow #tiles #iammarkdizon