Tuesday's #Adelaide 'Advertiser' front page: CRASH TEXT DUMMIES #SA #Australia  @AdelaideNews @abcnewsAdelaide