SakaBar on bloor @GuuToronto Today's Special: toro caru, buta bibimbap, gura koro, ban-ban men, tebasaki, hizanan,