Sylvia has really taken to this fuzzy crocodile blanket. #kittytweets #kittypics