Happy birthday, Old Man. #LYMY #Braves RT @BurrowDweller73 Happy birthday to Bobby Cox, 72 today :-)