@johnlcoghlan thanks John.Sneaky photo!I thought was of cake!Sent to dad,his response... xxx