#Stormberg #Tryvann #oslo #ski  #cool #oslovinterpark #norway