مستقیم شلیک می کند در این فیلم http://www.youtube.com/watch?v=r3YxVuD101s #iranelection