Day 18: Something Pretty #PhotoChallenge #PhotoADay #RoyalVictoriaPark #Bath