#manhotalk 札幌市のマンホール蓋。ただし岩見沢市内にある越境蓋。この地紋(北海道型模様;私が勝手に命名)は札幌市役所によれば昭和初期の設定だという。