Pasexy-han lang sa GV :D @yensantos @KazelKinouchi @heidiannriego plus @nawachikara