කොළඹට කිරි... ගමට කැකිරි... කුරුණැගල එතකොට ගමද?
එහෙ යන්න බැරිගානට ස්ලෝ. ඒත් රත්මලානෙ පට්ට ස්පීඩ් @mobitelSriLanka Upahara BB