Fredericton Super Moon, through the lens of Maria. Walking Bridge.