You guys, I am so close to winning Republican Bingo now