Houston airport, Texas. Enjoy the spring break trip :-)