Photos from Atlanta: Scott Niedermayer and Evgeny Artyukhin on the bikes