اين طبقه سوم يكي از هتلهاي لاس وگاسه. شبيه ونيز ساختنش. كانال آب و قايق داره. آسمون بالاي سرش هم مصنوعيه