From left: Andy, Director Teddy Chen De Sen, me, Liang Jia Hui, Fan Bing Bing, Jiafa, Chen Ke Xin