Just heard news about Eddie aka Umaga. So sad. Loved him. Prayers 4 him & family.