Obama bows to BK--Hilarious!! #tcot #ocra #tlot #teaparty #iamthemob #sgp