Photo Reflection - Sam Houston Monument over Burnett Bay. Today Nov 17, 2009.