Tim Samoff

@timsamoff

I teach and I do.

Photos from Simi Valley by timsamoff