Course 3: whole lamb loin w herb polenta, ratatouille & saffron aioli. Arun w the Kouddous bros: