macsho

@macsho

#官能小説作家✿#növélíst【#Guÿ】#ïShąréTągs➳#twitterart✿#140art✿#ïLövéÜ✿#桜✿#ヒ✿#ąrígątō╮ąղժ TWpíc➳http://t.co/gZ88Yo0VSz/∱ß➳http://t.co/uDg2WoXZEO

Photos and Videos by @macsho

 • Timeline
 • Gallery

#galaxy✿El Gordo✿#növélíst【#Guÿ】#ïShąréTągs➳#twitterart✿#140art
#ïLövéÜ✿#桜✿#ヒ✿#ąrígątō╮ąղժ ∱ß➳http://goo.gl/9Q3Vj

 • 294 days ago via site
 • 154

┏━┓΄՛՜՞՟˙⋱‿◞˙⁀˙✿#桜⊱╮
┃┃┃#ïLövéÜ✿#ąrígątō╮
┃┏┛#twitterart✿#140art
┃┫/#CoastalFlooding
┗┛\

 • 308 days ago via site
 • 164

░▀▄█▀█▀█▄▀░░███████░░
░░▀▀███▀▀░░░██▄█▄██░░
░█▀█████▀█░█▀█████▀█░
░█░█████░█░█░▄███▄░█░
░▀░▀█▀█▀░▀░▀░▀█▀█▀░▀░

 • 311 days ago via site
 • 241

╋┻┻╋⿳⿳⿳⿳⿳⿳⿳⿳⿳
┣┃━┣#ïLövéÜ✿#ąrígątō╮
┃┗ ┣#twitterart✿#140art
┃━┛┃/#Hubble✿#NASA
┗┓┏┛\΄՛՜՞՟˙⋱‿◞˙⁀✿#桜⊱╮

 • 314 days ago via site
 • 164

╋┻┛┏━┛#ïLövéÜ✿#ąrígątō╮
┫┃┓┃┃┓#twitterart✿#140art
┫┏┃┃┏┃/#Saturn✿#NASA
┃┏┛┃┏┛\Cassini Spacecraft Uses "PiTransfer"

 • 317 days ago via site
 • 144

΄՛՜՞՟˙⋱‿◞˙⁀˙✿#桜⊱╮
┏━┳━┓#ïLövéÜ✿#ąrígątō╮
┃┃┃┃┃░
┃┏┛━┃#twitterart✿#140art
┃┫━┛┃#Soyuz#NASA
┗┻━━┛Unpacking Cargo

 • 320 days ago via site
 • 194

╋┻┛┗━┓΄՛՜՞՟˙⋱‿◞⁀✿#桜⊱╯
┫┃┓┏┗┃#ïLövéÜ✿#ąrígątō╮
┫┏┫┃┛┃#twitterart✿#140art
┃┏┛┗┓┗✿#NASA

 • 327 days ago via site
 • 201

┏━┓#ïLövéÜ✿#ąrígątō╮
┃┃┃░՛՜՞՟˙⋱‿◞˙⁀✿#桜⊱╯
┃┏┛#twitterart✿#140art
┃┫/#H-IIA✿#NASA
┗┛\#GPM✿#おひなさま

 • 329 days ago via site
 • 82

░▄███▄░░▄███▄░#ïLövéÜ✿#ąrígątō╮
░╰▀═▀╯░░╰▀═▀╯░#twitterart✿#140art
▐▀█▅█▀▌▐▀█▅█▀▌#SolarFlare✿#NASA
▄▇▀▀▀▇▄▄▇▀▀▀▇▄#桜

 • 332 days ago via site
 • 144

╭⊰#ヒ՛՜՞՟˙⋱‿◞⁀✿#桜⊱╮
┣┻┻╋#ïLoveÜ✿#ąrígątō╮
┃━┃┫
┃░ ┛┃#twitterart✿#140art
┃┗━┃/#MilkyWayGalaxy✿#NASA
┗┓┏┛\#異次元ブーメラン

 • 338 days ago via site
 • 182

┏━━━┛#ïLövéÜ✿#ąrígątō╮
┃━┓━┃
┃┗┃┗┃#twitterart✿#140art
┃┃┏┓┃/#NGC346✿#NASA✿#ӇƛƤƤƳ\/ժƛƳ
┛┗┓┏┛\

 • 345 days ago via site
 • 224

΄՛՜՞՟˙⋱‿◞˙⁀˙✿#桜✿#oͦͦͦͦͦͦͦͦͦͦͦͦͦͦͦͦ
╋┻┛#ïLövéÜ✿#ąrígątō╮
┫┃┓#twitterart✿#140art
┃┏┃/✿#NASA
┃┏┛\

 • 347 days ago via site
 • 284

┏━┳━┓#ïLövéÜ✿#ąrígątō╮
┃┃┃┃┃#Sochi2014✿#NASA
┃┏┛░░▏░
┃┫━┛┃#twitterart✿#140art░
┗┻━━┛

 • 352 days ago via site
 • 254

✿#桜⊱╮
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃┃┃#twitterart✿#140art✿#ïLövéÜ✿#ąrígątō╮
┃┳┛#Orion✿#NASA
┃┫.▒
┗┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

 • 371 days ago via site
 • 190

΄՛՜՞՟˙⋱‿◞˙⁀˙✿#桜⊱⊰#ąrígątō╮
┏━┳━┓░
┃╋┃┃┃░
┃┏┛━┃#twitterart✿#140art
┃┫━┛┃#AfterBigbang✿#NASA
┗┻━━┛

 • 381 days ago via site
 • 83

 σ΄՛՜՞՟˙⋱‿◞˙⁀˙‿ø΄՛՜՞՟˙⋱‿◞˙⁀˙╮╯ #140art

 • 383 days ago via site
 • 115


¨´˜~❤ ℒ❀Ṿℇ ❸⓿ ⓢⓔⓒⓞⓝⓓⓢ ⓣⓞ ⓜⓐⓡⓢ ❤˚*•.¸
✿¸¸.∗΄՛՜՞՟˙⋱‿❁΄՛՜՞՟˙⋱‿✽΄՛՜՞՟˙⋱‿❀΄՛՜՞՟˙⋱‿✻΄՛՜՞՟˙⋱‿✿#gif !!)

 • 385 days ago via site
 • 109

╋┻┛┗━┓
┫┃┓┏┗┃
┫┏┫┃┛┃#twitterart✿#140art
┃┏┛┗┓┗#ïFéélÜ✿#NASA✿#DeathZone
┻━━━┛

 • 387 days ago via site
 • 166

Hubble Eyes Galaxy as Flat as a Pancake

 • 391 days ago via site
 • 391

΄՛՜՞՟˙⋱‿◞⁀✿#桜⊱╯
┏━┳━┓#ïLövéÜ✿#ąrígątō╮
┃┃┃┗┃░ღ.ï.ღ░
┃┏┛\┃#twitterart✿#140art░
┃┫━┛┃#Unicorn✿NASA░
┗┻━━┛

 • 394 days ago via site
 • 161