ૐDaorsa

@DaorsaShala

☸♫ॐ I am the child of moon,earth and stars ☯☪☮- The power of mind follow me on Instagram- @daorsashala ॐ Namaste

Photos and Videos by @DaorsaShala

 • Timeline
 • Gallery

:))

 • 738 days ago via site
 • 49

 • 754 days ago via site
 • 52

<3

 • 754 days ago via site
 • 73

 • 762 days ago via site
 • 35

 • 762 days ago via site
 • 64

 • 777 days ago via site
 • 28

 • 780 days ago via site
 • 27

Hey mama,look at me,im on the way to the promise land

 • 782 days ago via site
 • 39

It started with a whisper

 • 790 days ago via site
 • 29

<3

 • 797 days ago via site
 • 33

prom night

 • 797 days ago via site
 • 31

Shkolla joneee,shkolla jonee

 • 805 days ago via site
 • 36

cika cika

 • 809 days ago via site
 • 43

hau hau

 • 817 days ago via site
 • 46

 • 828 days ago via site
 • 30

 • 829 days ago via site
 • 33

<3

 • 831 days ago via site
 • 37

 • 840 days ago via site
 • 34

 • 843 days ago via site
 • 36

<3 !!

 • 844 days ago via site
 • 25