ૐDaorsa

@DaorsaShala

I see it, I want it, I stunt, yellow-bone it I dream it, I work hard, I grind 'til I own it follow me on Instagram- @daorsashala ॐ Namaste

Photos and Videos by @DaorsaShala

 • Timeline
 • Gallery

:))

 • 1098 days ago via site
 • 52

 • 1113 days ago via site
 • 55

<3

 • 1113 days ago via site
 • 79

 • 1121 days ago via site
 • 39

 • 1121 days ago via site
 • 74

 • 1137 days ago via site
 • 33

 • 1139 days ago via site
 • 35

Hey mama,look at me,im on the way to the promise land

 • 1142 days ago via site
 • 44

It started with a whisper

 • 1150 days ago via site
 • 37

<3

 • 1156 days ago via site
 • 39

prom night

 • 1156 days ago via site
 • 37

Shkolla joneee,shkolla jonee

 • 1165 days ago via site
 • 37

cika cika

 • 1168 days ago via site
 • 49

hau hau

 • 1176 days ago via site
 • 52

 • 1187 days ago via site
 • 33

 • 1189 days ago via site
 • 36

<3

 • 1190 days ago via site
 • 38

 • 1200 days ago via site
 • 37

 • 1202 days ago via site
 • 38

<3 !!

 • 1204 days ago via site
 • 28