ૐDaorsa

@DaorsaShala

☸♫ॐ I am the child of moon,earth and stars ☯☪☮- The power of mind follow me on Instagram- @daorsashala ॐ Namaste

Photos and Videos by @DaorsaShala

 • Timeline
 • Gallery

:))

 • 772 days ago via site
 • 49

 • 787 days ago via site
 • 52

<3

 • 787 days ago via site
 • 74

 • 795 days ago via site
 • 35

 • 795 days ago via site
 • 64

 • 811 days ago via site
 • 28

 • 813 days ago via site
 • 28

Hey mama,look at me,im on the way to the promise land

 • 816 days ago via site
 • 39

It started with a whisper

 • 824 days ago via site
 • 31

<3

 • 830 days ago via site
 • 33

prom night

 • 830 days ago via site
 • 31

Shkolla joneee,shkolla jonee

 • 839 days ago via site
 • 36

cika cika

 • 842 days ago via site
 • 45

hau hau

 • 850 days ago via site
 • 46

 • 861 days ago via site
 • 30

 • 863 days ago via site
 • 33

<3

 • 864 days ago via site
 • 37

 • 874 days ago via site
 • 34

 • 876 days ago via site
 • 36

<3 !!

 • 878 days ago via site
 • 25