ૐDaorsa

@DaorsaShala

☸♫ॐ I am the child of moon,earth and stars ☯☪☮- The power of mind follow me on Instagram- @daorsashala ॐ Namaste

Photos and Videos by @DaorsaShala

 • Timeline
 • Gallery

:))

 • 714 days ago via site
 • 49

 • 730 days ago via site
 • 52

<3

 • 730 days ago via site
 • 72

 • 738 days ago via site
 • 34

 • 738 days ago via site
 • 64

 • 753 days ago via site
 • 27

 • 756 days ago via site
 • 27

Hey mama,look at me,im on the way to the promise land

 • 758 days ago via site
 • 33

It started with a whisper

 • 766 days ago via site
 • 29

<3

 • 773 days ago via site
 • 33

prom night

 • 773 days ago via site
 • 31

Shkolla joneee,shkolla jonee

 • 781 days ago via site
 • 36

cika cika

 • 785 days ago via site
 • 42

hau hau

 • 793 days ago via site
 • 45

 • 804 days ago via site
 • 30

 • 805 days ago via site
 • 32

<3

 • 807 days ago via site
 • 37

 • 816 days ago via site
 • 33

 • 819 days ago via site
 • 35

<3 !!

 • 820 days ago via site
 • 24