Michelle Maleblue

@MaleebluNews

Photos and Videos by @MaleebluNews

 • Timeline
 • Gallery

การที่ สติแตก เนี่ย ไม่ใด้เป็นกันง่ายๆ อย่าขัดใจ เป็นพอ

 • 431 days ago via site
 • 175

**.....พระคุณพ่อ เลิศฟ้ามหาสมุทร..... พระคุณพ่อ สูงสุดมหาศาล..... พระคุณพ่อ เลิศหล้าสุธาธาร ....ใครจะปานพ่อฉัน นั้นไม่มีฯ ผมชื่อ ตาร์ต้าร์ ด.ช.ก้องปฐพี อุชุโกศลการ " รักพ่อดาชัย " คราบบบบบบป๋ม ** :))

 • 459 days ago via site
 • 246

# นายสุวิทย์ สงคราม ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู # ขนส่งหนองบัวลำภูขับเคลื่อนสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี 2556

วันนี้(18 พ.ค.)ที่ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู นายกิตติทัต สุตธรรม ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาตามโครงการการประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี 2556 ตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู ส่งเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคเพื่อรับโล่และเงินรางวัล ในระดับประเทศต่อไป

นายกิตติทัต สุตธรรม ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสืบเนื่องจากกรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือโครงการการประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของสถานศึกษา โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของนักเรียนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความลปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนตามแนวทาง 5 เสาหลักแห่งความปลอดภัยขององค์การสหประชาชาติ และลดอัตราการการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนลงลงจากปีที่ผ่านมา

ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู มีสถานศึกษาในสังกัดที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เขต 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในสัดส่วนที่กำหนด จำนวน 35 โรงเรียน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 เขตได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนเขตให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประกวดในระดับภาค จำนวน 4 โรงเรียน

ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวอีกว่าในที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม 5 เสาหลักเพื่อให้คณะกรรมการระดับภาคลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกได้แก่โรงเรียนห้วยข่าโนนสมบูรณ์ โรงเรียนร่มเกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 และโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 พร้อมได้เสนอรายชื่อผู้แทนสื่อมวลชนและผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกในระดับภาค ให้กรมการขนส่ง ดำเนินการแต่งตั้งต่อไป

 • 459 days ago via site
 • 196

# นายสุวิทย์ สงคราม ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู # เร่งผลิตสื่อสร้างสรรค์"การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น"

วันนี้ (18 พ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมดีรัศมี วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ สงคราม ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดหนองบัวลำภู ภายหลังคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมาให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ กิจกรรม และรูปแบบพัฒนาภายใต้งบประมาณที่ได้รับในปี 2556 ให้คณะอนุกรรมการฯในระดับจังหวัดพิจารณาและอนุมัติ พร้อมทั้งนำเสนอเป็นวาระจังหวัดที่ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมและชัดเจนต่อไป

นายสุวิทย์ สงคราม ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าในการประชุมในวันนี้คณะทำงานได้สะท้อนสภาพปัญหาของสังคมในปัจจุบันอย่างหลากหลายที่เป็นประเด็นปัญหานำไปสู่การประพฤติตนไม่เหมาะสมของเด็กวัยรุ่นที่มีอัตราการตั้งครรภ์ในระดับที่น่าตกใจจากสถานการณ์การป้องกันการตั้งตั้งไม่พร้อมในวัยรุ่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ได้สรุปข้อมูลเบื้องต้นพบว่าจากจำนวนประชากรประมาณ 517,344 คน เป็นประชากรวัยรุ่น อายุ 10-14 ปี จำนวน 36,099 คน และเป็นประชากรวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี จำนวน 41,390 คน ของประชากรทั้งหมด จากข้อมูลหญิงตั้งครรภ์อายุ 10-19 ปี ของจังหวัดหนองบัวลำภู ในปีที่ผ่านมามีหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด 2,580 คน จำแนกเป็นหญิงตั้งครรภ์อายุ 10-14 ปี มีจำนวนถึง 98 คนพบมากในพื้นที่อำเภอนากลาง และอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ตามลำดับและหญิงตั้งครรภ์อายุ 15-19 ปี จำนวน 1,482 คน พบมากในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และอำเภอศรีบุญเรือง ตามลำดับ และจากข้อมูลในปีงบประมาณ 2556 จนถึงวันที่ 28 ก.พ.56 จากฐานข้อมูลพบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ ทั้งหมด 452 คน จำแนกเป็นหญิงตั้งครรภ์อายุ 10-14 ปี แล้ว 14 คน พบมาที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และอำเภอศรีบุญเรือง ตามลำดับ ในขณะที่หญิงตั้งครรภ์อายุ 15-19 ปีมีแล้ว 438 คน พบมากที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และอำเภอนากลาง

ทางด้านนายเอกรินทร์ ชูวิชัย รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนละสอดคล้องกับยุทธศาตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดหนองบัวลำภู ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมสันติสุข คณะทำงานได้เห็นชอบแผนงานและโครงการหลักสำคัญคือโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยเน้นเร่งการรณรงค์การป้องกันการตั้งตั้งไม่พร้อมในวัยรุ่น เป็นวาระสำคัญของจังหวัด ด้วยการเสนอแผนผลิตสื่อทั้งในส่วนของวีชีดี แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ การเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โดยผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเวทีของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภูให้เป็นรูปธรรมและชัดเจนต่อไป

 • 459 days ago via site
 • 192

Tomorrow is the sun. The pace of life through dark days. Do not be discouraged, just waiting for me to Sompong. Mind, we must fight to the finish line and get the. Dachai Uchukosolkarn Lampang,

วันพรุ่งนี้ยังมีแรงแสงอาทิตย์ ทางชีวิตคงก้าวผ่านวันหม่นหมอง เพียงอย่าท้อรอฝันส่งคงสมปอง ใจเราต้องพร้อมลุกสู้ สู่เส้นชัยฯ

"พรรคพลังลำปาง" โดยดาชัย อุชุโกศลการ ประธานกลุ่มพลังลำปาง Dachai Uchukosolkarn Lampang, คิดดี ทำดี สร้างสรรค์สิ่งที่ดีดี ร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อคนลำปางทุกคน "จังหวัดลำปาง เป็นของประชาชน คนลำปางทุกคน"

 • 472 days ago via site
 • 125

waiting for me to Sompong. Mind, we must fight to the finish line and get the. Dachai Uchukosolkarn Lampang,

วันพรุ่งนี้ยังมีแรงแสงอาทิตย์ ทางชีวิตคงก้าวผ่านวันหม่นหมอง เพียงอย่าท้อรอฝันส่งคงสมปอง ใจเราต้องพร้อมลุกสู้ สู่เส้นชัยฯ

"พรรคพลังลำปาง" โดยดาชัย อุชุโกศลการ ประธานกลุ่มพลังลำปาง Dachai Uchukosolkarn Lampang, คิดดี ทำดี สร้างสรรค์สิ่งที่ดีดี ร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อคนลำปางทุกคน "จังหวัดลำปาง เป็นของประชาชน คนลำปางทุกคน"

 • 472 days ago via site
 • 136

กลุ่มพลังลำปางมีนโยบายที่จัดตั้งเป็น "พรรคพลังลำปาง เพื่อคนลำปางทุกคน เพื่ออนาคตจังหวัดลำปาง" และอยู่ในระหว่างการเดินเรื่องเพื่อความถูฏต้องตามกฎหมายต่างๆ คิดว่าคงจะเรียบร้อยในเร็วๆนี้ พร้อมกันนั้นจะมีการแถลงข่าวในการจัดตั้งพรรคพลังลำปางอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึง ส่วนเรื่องนโยบายของพรรคพลังลำปางนั้น

"พรรคพลังลำปาง" โดยดาชัย อุชุโกศลการ ประธานกลุ่มพลังลำปาง Dachai Uchukosolkarn Lampang, คิดดี ทำดี สร้างสรรค์สิ่งที่ดีดี ร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อคนลำปางทุกคน "จังหวัดลำปาง เป็นของประชาชน คนลำปางทุกคน"

"พรรคพลังลำปาง" จะเป็นพรรคการเมือง แห่งแรกในประเทศไทย ที่จะใช้ระบบ Primary Vote ให้สมาชิกของพรรคทุกคน มีส่วนร่วมในการคิด มีส่วนร่วมในการทำงาน มีส่วนร่วมในการพัฒนามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เราต้องการ PRIMARY VOTE เราอยากได้นักการเมืองที่มาจากเสียงของประชาชนจริงๆ

"พรรคพลังลำปาง" ร่วมสนับสนุนทุกนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

"พรรคพลังลำปาง" เป็นของประชาชน ถ้าจังหวัดลำปาง มีความเข้มแข็ง มีสังคมที่น่าอยู่ มีความเจริญมากว่านี้ ประเทศไทยต้องดีกว่านี้แน่นอน

กลุ่มพลังลำปาง "พรรคพลังลำปาง" โดยดาชัย อุชุโกศลการ ประธานกลุ่มพลังลำปาง Dachai Uchukosolkarn Lampang, ขอขอบคุณพี่น้องคนลำปาง พี่น้องประชาชนทุกท่าน ทุกคำติชม เราจะนำมาใช้และแก้ใขในทันที และขอขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมใจให้การสนับสนุนกลุ่มพลังลำปางในการจัดตั้งเป็น "พรรคพลังลำปาง เพื่อคนลำปางทุกคน เพื่ออนาคตจังหวัดลำปาง"

 • 472 days ago via site
 • 145

Summer update lampang daily, น.ส.นริสา ทองประสิทธิ์ (น้องปู) Ms.Narisa Thongprasit Lampang, ว่าที่ผูสมัครนายก ทม.พิชัยลำปาง และทีมงานกลุ่มพลังลำปาง ได้เดินแจกบัตรแนะนำตัวกับพี่น้องชาวบ้านต้นยางเป็นวันที่ 2 ได้รับกำลังใจและแรงเชียร์ จากคนบ้านเดียวกันอย่างล้นหลามและอบอุ่นมากค่ะ

 • 473 days ago via site
 • 117

Summer update lampang daily, Dachai Uchukosolkarn Lampang,
Futsal United Support Sports Thailand. Lampang Unaited Club

 • 473 days ago via site
 • 58

อำนาจไม่ใด้อยู่กับใครนาน ความดีต่างหากที่จะอยู่กับเราตลอดไป โดยดาชัย อุชุโกศลการ ประธานกลุ่มพลังลำปาง Dachai Uchukosolkarn Lampang, "พรรคพลังลำปาง เพื่อคนลำปางทุกคน เพื่ออนาคตจังหวัดลำปาง" คิดดี ทำดี สร้างสรรค์สิ่งที่ดีดี ร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อคนลำปางทุกคน "จังหวัดลำปาง เป็นของประชาชน คนลำปางทุกคน"

 • 474 days ago via site
 • 94

via Lannapost Newspaper ใด้กล่าวถึง ดาชัย อุชุโกศลการ ประธานกลุ่มพลังลำปาง ประธานสโมสรฟุตซอลลำปางยูไนเต็ด 'โอกาสที่ไม่เท่าเทียม'

 • 474 days ago via site
 • 119

พี่น้องมุสลิม เชิญมาร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ได้รับการต้อนรับแบบอบอุ่น ขอบคุณมากๆครับ ที่สุเหร่าเขียว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง

 • 474 days ago via site
 • 106

นายกฯยิ่งลักษณ์พบนักธุรกิจไทยในประเทศมองโกเลีย

 • 479 days ago via site
 • 108

นายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมชมโรงงานผลิตสิ่งทอจากแคชเมียร์

 • 479 days ago via site
 • 111

นายกฯยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไทยที่เดินทางร่วมคณะในการดินทางเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ

 • 479 days ago via site
 • 96

ดาชัย อุชุโกศลการ ประธานกลุ่มพลังลำปาง Dachai Uchukosolkarn Lampang, ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ มหัทธนสถิตย์ รองประธานกลุ่มพลังลำปาง, ธนกฤต ถิ่นสุวรรณ รองประธานกลุ่มพลังลำปาง,น.ส.นริสา(ปู) ทองประสิทธิ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก.ทม.พิชัยลำปาง ร่วมงาน THAILAND 2020 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน(AEC) ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีท่านน.พ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และท่านส.ส.ดร.สุนัย จุลพงษธร ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ โดยมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 • 479 days ago via site
 • 85

ดาชัย อุชุโกศลการ ประธานกลุ่มพลังลำปาง Dachai Uchukosolkarn Lampang, ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ มหัทธนสถิตย์ รองประธานกลุ่มพลังลำปาง, ธนกฤต ถิ่นสุวรรณ รองประธานกลุ่มพลังลำปาง,น.ส.นริสา(ปู) ทองประสิทธิ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก.ทม.พิชัยลำปาง ร่วมงาน THAILAND 2020 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน(AEC) ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีท่านน.พ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และท่านส.ส.ดร.สุนัย จุลพงษธร ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ โดยมีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 • 479 days ago via site
 • 79

นายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมคารวะประธานาธิบดีมองโกเลีย ณ พระราชวัง Marshal

 • 479 days ago via site
 • 78

นายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมคารวะประธานรัฐสภามองโกเลีย พร้อมถ่ายภาพร่วมกับส.ส.หญิง

 • 479 days ago via site
 • 72

นายกฯยิ่งลักษณ์เป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารความตกลง จำนวน 3 ฉบับ

- บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี เพือส่งเสริมและกระชับความร่วมมือระหว่างกัน

- ความตกลงระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแสวงหาโอกาสและการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเฉพาะสาขา อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมและยา

- บันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติมองโกเลียกับสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน เพื่อร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษบกิจ การค้า และการลงทุน รวมถึง การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน

 • 479 days ago via site
 • 65