"My Shy Master" translated by Scott VonSchilling. (^_^)