Kasim Reed, Frank Ski, Stan Evans @ Xernona Clayton's BDay