I dunked yah http://fb.me/6R2BrrzvC . @KTNKenya @CapitalFM_kenya @NTVKenya @CitizenTVKenya @PoliceKE @IGKimaiyo