او او. مث که قراره کون من برای خالی کردن این اتاق پاره شه . قراره اینجا برقصیم #dance