This is how religions keep going. #atheist #atheism @AtheistWorld