...θα κάμω τζι εζάμινες σεριαμέντε ως πού να' βρω την γκάουζα να μάθω αν είναι κάζο πενσάτο.
(Βαβυλωνία)
#Zakynthos