@ThomasRhett here's one of my faves from #CMAFest!  #ThomasRhettLive