Hey @davidnail, I think I helped. #spotifyCMA #cmafest #seventyKpeople #whatevershesgot