I think somebody forgot to secure the blasting powder...!!!