News Update!!: ZachNews Coverage: Needles, CA: Good Bye Bashas. #LosingOnlyGroceryStore #GoodBye #Bashas