What memories do you remember about #TedDumitru when he was coaching #Sundowns, #Chiefs... http://fb.me/2lwE1TUYU