[GIF] #tfboys #Roy manh chết người không đền mạng ;_____; 
(Credit: 盛的全是少女心的)