#NowWatching: @GotTalent on @ITV; http://itv.co/1ixg8ke - #ITV #BGT.