#GOLDEN GODS 2014 BILLY GIBBONS, ZAKK WYLDE, MALINA MOYE