Monta supersteal to Matrix for the jam. MontaEllisDefendItAllDotGif