Thanks for the shiny new ambulance, #FriendsOfSyria. #Aleppo