Holding Charles Montgomery's Book @TheHappyCity, front of @TransMilenio #BRT Station in #Bogotá! #TOpoli #voteTO