End of Psycho Fox #segamastersystem #sms #sega #videogames #gamers #retrogame #psychofox