FreddyO  http://rawdoggtv.com/the-real-hair-stylists-of-atlanta/ #PR #PRESS #REALITYTV #MEDIA #freddyo