Хэрвээ хэн нэгэнийг хайрлах шалтгаан байгаа бол тэднийг бүү хайрла. /Славой Жижек/